پل مرکزی باکتری دستگاه استفاده آمریکایی

پل: مرکزی باکتری دستگاه استفاده آمریکایی دانشمندان آنتی بیوتیک اخبار گوناگون

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏- ریالی

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع ضمانت‌خوا

بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏- ریالی

بازنگری دستورالعمل ناظر بر گارانتی نامه بانکی‏- ریالی

عبارات مهم : انواع

دستورالعمل ناظر بر گارانتی نامه بانکی‏ ـ ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع گارانتی خواه بازبینی و ابلاغ شد.

به گزارش بانک مرکزی، دستورالعمل ناظر بر گارانتی نامه بانکی‏ ـ ریالی با توجه به طرح بعضی ابهامات اطراف مفاد آن و وقوع سوءاستفاده هایی از ابزار گارانتی نامه، در جلسه ۲۵ مهرماه امسال شورای پول و اعتبار در ۵ محور بازبینی شد.

بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏- ریالی

موارد بازبینی شده است در دستورالعمل صدور گارانتی نامه های بانکی به شرح زیر است:

۱- تبیین هر یک از انواع گارانتی نامه و تأکید بر صدور هریک از انواع آن گارانتی نامه در دامنه کاربرد تعریف شده

با نشانه جلوگیری از سوءاستفاده از گارانتی نامه به عنوان یکی بااهمیت ترین ابزار در ارایه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده بهینه و بجا از آن در محل خود، انواع گارانتی نامه های معمول و مورد استفاده در شبکه بانکی به تفکیک در اصلاحیه دستورالعمل تبیین شده است هست. بر همین اساس، مؤسسه اعتباری صرفاً مجاز به صدور گارانتی نامه در قالب یکی از انواع مقرر در دستورالعمل و طبق شرایط مندرج در آن است.

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع ضمانت‌خوا

۲- تأکید بر لزوم شناسایی دقیق، اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین گارانتی نامه

اصولاً اعتبارسنجی، شناسایی دقیق و احراز اهلیت طرفین گارانتی نامه از اهمیت بسیاری در استفاده صحیح از ابزار گارانتی نامه برخوردار هست. لذا در اصلاحیه دستورالعمل، بر صوری نبودن عنوان رابطه پایه و احراز صدق آن، احراز واجد شرایط بودن گارانتی خواه در خصوص عنوان رابطه پایه، مرتبط، متناسب بودن و توجیه پذیربودن عنوان رابطه پایه با زمینه فعالیت گارانتی خواه‏/ذی نفع و استفاده از گارانتی نامه صرفاً جهت تضمین معاملات و نه جهت تضمین نمودن تسهیلات، تأکید شده است است.

۳- پیشگیری از بروز تخلفات

به منظور وضع گارانتی اجرا در خصوص استفاده از سامانه سپام، مقرر شده است است مجوز صدور گارانتی نامه جهت مؤسسه اعتباری که نسبت به ثبت گارانتی نامه در سامانه مزبور اقدام نکنند، لغو شود.

بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏- ریالی

۴- جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی جهت صدور گارانتی نامه

در اصلاحیه دستورالعمل، صدور گارانتی نامه منوط به پرداخت سپرده نقدی گارانتی نامه، حداقل معادل ۱۰ درصد مبلغ گارانتی نامه به وسیله گارانتی خواه شده است هست. این در حالی است که در نسخه پیشین دستورالعمل مزبور، بابت صدور هریک از انواع گارانتی نامه ها (حسب نوع آن)، وثیقه نقدی از گارانتی خواه اخذ می شد. علاوه بر این، با نشانه کمک به فعالات اقتصادی سپرده نقدی بابت صدور گارانتی نامه گمرکی که پیش تر از این مستلزم تودیع بیست درصد وثیقه نقدی بود، به حداقل ۱۰ درصد سپرده نقدی کم کردن یافته هست. از سوی دیگر، اخذ سپرده نقدی جهت گارانتی نامه های شرکت در مناقصه و یا مزایده در اختیار مؤسسه اعتباری قرار گرفته هست. لیکن، دریافت بیست درصد وجه گارانتی نامه بابت سپرده نقدی (به جای وثیقه نقدی) گارانتی نامه های تعهدپرداخت، همچنان الزامی است.

دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏ ـ ریالی در ۵ محور صدور در دامنه کاربرد، اعتبارسنجی طرفین، پیشگیری از تخلف، جایگزینی سپرده با وثیقه و اولویت منابع ضمانت‌خوا

۵- اولویت منابع گارانتی خواه جهت پرداخت وجه گارانتی نامه

در دستورالعمل اصلاحی مقرر شده است است تا در صورت مطالبه وجه گارانتی نامه به وسیله ذی نفع، وجه گارانتی نامه ابتدا از محل سپرده نقدی و سایر سپرده های گارانتی خواه نزد مؤسسه اعتباری و درصورت عدم تکافو، مابقی از محل منابع مؤسسه اعتباری، به ذی نفع پرداخت می شود.

بازنگری دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه بانکی‏- ریالی

واژه های کلیدی: انواع | استفاده | استفاده | گارانتی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs